е-магазин

Гел-ревитализант за бензинов двигател

ГЕЛ-РЕВИТАЛИЗАНТ ЗА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ – 38 лв.

Резултати от приложението на ХАДО–технология® при бензинови двигатели:

  • Възстановява в оптимални размери износените метални детайли на цилиндро-буталната група и коляновият вал  в бензиновия двигател;
  • Увеличава и изравнява компресията в цилиндрите до номинални стойности;
  • Възстановява мощността на двигателя;
  • Икономия на гориво в работен режим до 15% и на празен ход до 20%;
  • Увеличава налягането на маслото;
  • Предпазва двигателя от негативните последствия на т.н.“студен старт“;
  • Снижава шума и вибрациите до 10 пъти;
  • Намалява изхвърлените вредни газове (СН, CO, NOx и СО2) от 2 до 10 пъти;
  • Безпроблемен пробег до 300 км. при изтекло масло с препоръчителна скорост до 60км/ч.

Методика за обработване със «гел-ревитализанти ХАДО» на автомобилни двигатели с вътрешно горене (бензинови и дизелови) с обем на маслената вана до 30 литра.

1. На обработване се подлагат  работоспособни бензинови и дизелови двигатели, които нямат  детайли със 100%-ово износване и макромеханични повреди.

2. Преди обработването е необходимо да се направи измерване на основните работни параметри на двигателя:
2.1. Величина на компресията във всеки цилиндър.
2.2. Величина на разхода на гориво на празен ход за единица време.
2.3. Съдържание на СО и СН.
2.4. Налягане на маслото в загрят двигател на празен ход.

3. Двигателите се обработват с гел ХАДО (съответен на типа на двигателя)  в три етапа без смяна на маслото по следната методика:
3.1. Преди обработването центробежните филтри задължително трябва да са промити.
3.2. Да се загрее двигателя до работна температура.
3.3. Да се въведе разчетното количество на гел ХАДО (за  съответен двигател) в маслоналивната гърловина, съгласно нормите на разход, посочени в таблица 1.

Таблица 1.    Норми на разход на гел-ревитализант ХАДО за автомобилни бензинови и дизелови двигатели с обем на маслена вана до 30 литра

Обем на маслената система на двигателя, л Количество тубички от 9 мл, бр.

Схема на обработване по етапи

Количество тубички за нов двигател, бр.

3-10

3

1+1+1

2

10-20

6

2+2+2

4

20-30

9

3+3+3

6

3.4. Да се пусне двигателя в движение и да се остави  да работи не по-малко от 15 минути на празен ход.
3.5. След 100-250 км пробег на автомобила да се премине към втория етап на обработване на двигателя или след 4 часа работа на двигателя на празен ход (еквивалент на 200 км пробег).

4. Третият етап на обработване на двигателя се провежда в съответствие с изискванията на т.3 след 100-250 км пробег от втория етап на обработване.

5. Обработването на двигателя се счита за завършено след пробег не по-малко от 1500 км.

6. Обработването на двигатели, работещи на газово гориво, се извършва аналогично на карбураторните двигатели.

7. След завършване на обработването на двигателя се извършват измервания на основните работни параметри на двигателя, посочени в т.2.

8. При необходимост резултатите от измерването на параметрите до и след обработването с ревитализанти ХАДО се оформят  документално във форма на технически протокол.

Забележки:

1.    Не е задължително смяна на маслото преди обработване, но ресурса му трябва да  стига до края на обработване на двигателя (не по-малко от 1500 км).
2.    Маслото до края на обработването ДА НЕ СЕ СМЕНЯ !!!
3.    Възможно е след всяко обработване двигателя да работи на празен ход в течение на 4 часа , което е еквивалент на 200 км пробег.
4.    Нови двигатели се обработват на един път – от 2 до 6 тубички едновременно (вж. таблица 1).